Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulması ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Yetki Kanununun Tarihi : 12/3/1986 No: 3268

 

Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Avrupa Topluluğuyla ilişkilerde kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bakanlıkların ve Başbakanlığa bağlı kuruluşların kendi görev alanları ile sınırlı Avrupa Topluluğuyla ilgili birimler kurmak, bu birimlerin görevlerini ve buralarda çalıştırılacak uzman yardımcıları ile uzmanların istih- dam şekillerini düzenlemektir.

Madde 2 - Avrupa Topluluğu uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan şartlara ilave olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

a) İlgili bakanlık ve kuruluşların görev alanları ile ilgili en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak,

b) Avrupa Topluluğu içinde geçerli en az bir yabancı dili, bu görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmek,

c) Yapılacak giriş ve yeterlik imtihanında başarılı olmak,

d) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

Avrupa Topluluğu konusunda lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmak atamada tercih sebebidir.

Madde 3 - 2 nci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmış ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik imtihanına girmek hakkı- nı kazanırlar. İmtihanda başarılı olanlar "Avrupa Topluluğu Uzmanı" unvanını alırlar.

Avrupa Topluluğu uzman yardımcılığı giriş ve uzmanlık yeterlik imtihanının şekil ve uygulama esasları Başbakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 4 - Avrupa Topluluğu uzmanlığı ve Avrupa Topluluğu uzman yardımcılığı hizmetlerinde kadro karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıstırılması hakkındaki hüküm- lerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

Kadro karşılık gösterilmek kaydıyla çalıştırılacakların sayısı, sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

Madde 5 - (29/3/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 6 - (13/12/1983 tarih ve 178 sayılı KHK’nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 7 - (9/4/1987 tarih ve 3348 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 8 - (9/1/1985 tarih ve 3146 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 9 - (6/3/1985 tarih ve 3161 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 10 - (19/2/1985 tarih ve 3154 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 11 - (13/12/1983 tarih ve 181 sayılı KHK’nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 12 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK’nin bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 13 - (8/6/1984 tarih ve 206 sayılı KHK’nin 8 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 14 - (8/1/1985 tarih ve 3143 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 15 - (16/4/1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

Madde 16 - 223 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (e) bendiyle, 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin "Ana Hizmet Birimleri" bölümünün (5) numaralı bendi "5. Avrupa Topluluğu Başkanlığı", adıgeçen Kanun Hükmünde Kararnamede ve diğer mevzuatta geçen "Avrupa Ekonomik Topluluğu Başkanlığı", ibaresi "Avrupa Topluluğu Başkanlığı","Avrupa Ekonomik Topluluğu Başkanı" ibaresi "Avrupa Topluluğu Başkanı" olarak değiştirilmiştir.

"e) Avrupa Topluluğu Başkanlığı"
"Avrupa Topluluğu Başkanlığı

Madde 14 - Avrupa Topluluğu Başkanlığı, Avrupa Topluluğu ile ilişkilerin, ülke ekonomisine yararlı, düzenli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli incelemeleri yapar, bu konuda belirlenecek hedef ve politikaların tesbitine yardımcı olur."

Madde 17 - (13/12/1983 tarih ve 190 sayılı KHK’nin ekindeki kadro cetvellerinde değişiklik yapmakta olup, ilgili yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte en az beş yıl Bakanlıklar ve Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda görev yapmış ve 2 nci maddenin (a) ve (b) bendlerindeki şartları haiz olanlar en geç altı ay içinde Avrupa Topluluğu Uzmanı olarak atanabilirler.

Madde 18 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.